Being an Artist in Today’s Modern World

New Year, New possibilities!

While the autumn semester focused on identity, portrait studies and self-portraits, the third-year students enter a new phase after the New Year. We will reflect on who the artist is in the world: What engages me and how can I make my personal experiences more universal so that more people can recognize themselves?

The goal for the spring semester is to find the personal artistic project. And the school year ends with the main task; an in-depth project of my own choice.

Kunstnerens væren i verden

Nytt år, nye muligheter! 

Mens høstsemesteret handlet om refleksjoner rundt identitet, portrettstudier og selvportrett, går tredjeårsstudentene etter nyttår inn i en ny fase der vi skal se mer på hvem kunstneren er i verden. Hva er det som engasjerer meg og hvordan kan jeg gjøre mine personlige erfaringer mer universelle, slik at flere kan kjenne seg igjen? 

Målet for vårsemesteret er å finne fram til det personlige kunstneriske prosjektet. Og skoleåret avsluttes med hovedoppgaven; et fordypningsprosjekt med selvvalgt tematikk. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Workshops

But before we get this far, we will learn various working methods to achieve what we want, such as technical acrylic, serial surveys and motif development. We paint on different surfaces and see how that changes the expression. We also learn methods for enlarging images.

The third-year students also have a section on curation and exhibition preparations, where we go through the whole process, from idea, jury, assembly and implementation of exhibition. All details must be in place. This will add to future collaborative projects and group exhibitions.

Workshops

Men før vi kommer så langt skal vi gjennomgå ulike arbeidsmetoder for å oppnå det vi ønsker, eksempelvis teknisk akryl, serielle undersøkelser og motivutvikling. Vi maler på ulike underlag og ser hvordan det endrer uttrykket og vi lærer metoder for å forstørre bilder. 

Tredjeårsstudentene har også en bolk om kuratering og utstilling der vi gjennomgår hele prosessen, fra ide, juryering, montering og gjennomføring av utstilling. Alle detaljer må på plass og dette er nyttig læring med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter og gruppeutstillinger. 

Based on our own experiences

The most important thing about a portrait is to reproduce the personality and this is not always done via portrait similarity. In the fall semester, we abstracted more and more. Now we enter a phase where we will make a “portrait” of ourselves as an artist, but without using portraits as part of the composition.

Based on our own experiences the starting point is photographs, events and experiences. The mission is to express these experiences so that the images can evoke emotions in the viewer.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Med utgangspunkt i egne opplevelser

Det viktigste med et portrett er å gjengi personligheten og det gjøres ikke alltid via portrettlikhet. I høstsemesteret abstraherte vi mer og mer. Nå går vi over i en fase der vi skal lage et “portrett” av oss selv som kunstner, men uten å bruke portrett som del av komposisjonen. 

Vi tar utgangspunkt i egne fotografier, hendelser og erfaringer og forsøker å uttrykke opplevelsene slik at bildene kan vekke følelser hos betrakteren.

Kill your darlings

To tell a story, the artist must choose to highlight something and leave other things out. The advice to “kill your darlings” certainly has its relevance when painting pictures as well. It is all about presenting the storyline in such a way that the viewer senses the message.

A story can, for example, show the atmosphere in the room / inside the café, or perhaps customers inside the café at different times of the day. In my exploration of the café scene, I have tried to recreate how the light changes through various approaches.

Kill your darlings 

For å formidle en historie må kunstneren velge å trekke fram noe og utelate noe annet. Uttrykket kill your darlings har absolutt sin relevans når man maler bilder også. Det handler om å forenkle for å få fram historien på en sånn måte at betrakteren fornemmer budskapet.

En litterær fortelling kan eksempelvis handle om stemningen i rommet/ inne på kafeen, mens en seriell fortelling kan handle om livet i kafeen til ulike tider på døgnet. I min utforskning av kafeen har jeg forsøkt å gjenskape lysstemninger via ulike maleriske tilnærminger.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Winter vacation week in the studio

I like to plan to achieve results both in the short and long term. So when the winter holidays arrive, I have set aside time to challenge myself. I want to reach a new level of abstract expression. I have plenty of space in the art school’s large studio. I have decided to work on two different expressions; a figurative portrait series and a non-figurative, intuitive series with limited palette. The works measure 70×50 cm.

I didn’t finish these series, but I am very happy with the process. I achieve what I set out to do; strenghten my abstract expression, but the works probably suffer somewhat when it comes to  composition. The next step in my exploration process might be collage.

Vinterferie i atelieret

Jeg liker å planlegge for å oppnå resultater både på kort og lang sikt. Så når vinterferien kommer, har jeg satt av tid til å utfordre meg selv litt i forsøket på å nærme meg et nytt abstrakt uttrykk. Jeg har god plass i skolens store atelier og et hav av tid. Jeg har bestemt meg for å jobbe serielt med to ulike uttrykk; en figurativ portrettserie og en non-figurativ, intuitiv serie med begrenset palett. Jeg liker å jobbe stort, alle bildene jeg jobber på måler 70×50 cm. 

Jeg kommer ikke helt i mål med begge seriene, men er godt fornøyd med prosessen. Jeg oppnår det jeg ønsker; å forsterke mitt abstrakte uttrykk, men arbeidene lider nok noe under det kompositoriske. Neste steg i utforskningsprosessen er muligens collage.

Life in the classroom

It is said that art and life are connected, but this connection is not always very clear to an art student. At times when you get a little stuck, it is nice to have a coffee break with classmates.

When things go wrong, it is crucial to have an experienced teacher with good coaching skills. Henriette Emilie Finne has been part of many parallel processes this school year. She shares her own experiences and tailors the guidance, so that we can both think for ourselves, reflect in groups and be challenged when we need it.

At regular intervals, each  student presents the individual work process in front of the class. This provides valuable training in discussing our own and others’ art in a constructive way.

We have learnt important tools before going to immerse ourselves in the graduate project.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Livet i klasserommet

Det sies at kunsten og livet henger sammen, men denne sammenhengen er ikke alltid like tydelig for oss kunststudenter og innimellom står man litt i stampe. Da er det godt å kunne ta en kaffepause sammen med gode klassekamerater.

Når det butter imot er det godt å ha en erfaren lærer med gode coachingevner; Henriette Emilie Finne står stått støtt gjennom mange parallelle prosesser dette skoleåret. Hun deler egne erfaringer og skreddersyr veiledningen, slik at vi både får tenke selv, reflektere i grupper og utfordres når vi trenger det.

Med jevne mellomrom presenterer hver enkelt arbeidsprosessen foran klassen, det gir trening i å reflektere over egen og andres kunst på en konstruktiv måte.

Vi har lært mange viktige redskaper før vi nå skal fordype oss i egen hovedoppgave.