Exhibition at Gallery C-14, Oslo

Hurray! It’s time for the graduation and exhibition!

It has been a somewhat strange spring, with online teaching, chat groups and conversations. Online guidance in painting is far from optimal, but we made it! Big thanks to teachers and fellow students for heroic efforts and groundbreaking work in a twisted corona era.

Avgangsutstilling i galleri C-14

Hurra! da er vårens fordypningsprosjekt i havn og det er tid for avgangsklassens utstilling! 

En litt rar vår har det vært, med online undervisning, chattegrupper og samtaler i ymse kanaler. Online-veiledning i maleri er ikke helt optimalt, men bevares vi fikk det da til, så klapp på skulderen til lærer og medstudenter for heroisk innsats og nybrottsarbeid i en vrien koronatid. 

Photo by Sebastian Gabriel Nord
Copyright (c) Art by Rekkebo

Busy days

We are up for busy but pleasant days when the graduate class finally gathers at school again. Creative processes are presented, paintings must be completed and prepared for exhibition.

The school year will last 6 weeks longer than planned because the art school’s original exhibition is canceled due to coronary restrictions. Instead the class will arrange a graduate exhibition at the school’s gallery C-14 in Oslo.

Unfortunately, it’s impossible for some of the students to participate under the prevailing circumstances. Our class consists of both experienced and inexperienced exhibitors. The previous workshop in curation and exhibition preparation comes in handy here, because there is a lot of work to be performed, responsibilities and work tasks that must be distributed. After all, we are going to arrange our own graduation exhibition. All by ourselves.

Travle dager

Det blir travle men hyggelige dager når klassen endelig kan samles på skolen igjen. Kreative prosesser skal dokumenteres og presenteres, malerier må sluttføres og klargjøres for utstilling.

Skoleåret blir i praksis 6 uker lengre enn planlagt fordi kunstskolens opprinnelige utstilling må utgå pga koronarestriksjoner. Klassen får i stedet tilbud om å gjennomføre en egen utstilling i  skolens galleri C-14 på ærverdige Frogner. 

Det er dessverre ikke mulig for alle å delta under de rådende omstendigheter, men vi blir en fin gjeng av både erfarne og uerfarne utstillere. Her kommer workshopen i kuratering og utstillingsforberedelser godt med, for det er en god del praktisk arbeid som skal utføres og ansvars- og arbeidsoppgaver som må fordeles. For vi skal jo arrangere vår egen avgangsutstilling. Helt selv.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

Vernissage

It’s time for the opening in Gallery C-14 which is located in Colbjørnsensgate 14 in beautiful Frogner, Oslo. Exhibition period 24-28 June 2020.

The gallery is intimate, and Midsummer Day is very hot. We are excited, but fear people will not  show up in the afternoon heat. Fortunately, they do; family, friends, friends of friends, acquaintances and some casual passers-by. Everyone is welcome!

Our wonderful teacher Henriette Emilie Finne gives the opening speech. The photographer has arrived, life is good and there are free drinks for everyone. Artists are happy, but too tired to celebrate. The evening passes by, not quite like back in the days where absinthe flows and artists celebrate all through the night. Most of us will go to work early in the morning.

Photo: Sebastian Gabriel Nord

Vernissage

Så er dagen endelig kommet: Det er tid for vernissage i Galleri C-14 som ligger i Colbjørnsensgate 14 på ærverdige Frogner i Oslo. Utstillingsperiode 24.-28.juni 2020.

Lokalet er intimt, men det er høyt under taket. Dagen etter St Hansaften er vakker og smellvarm og vi er spente på om folk orker å møte opp i ettermiddagsheten. Det gjør de heldigvis; familie, venner og bekjente, kjente og ukjente og noen tilfeldig forbipasserende. Alle er velkomne! 

Vår supre lærer Henriette Emilie Finne holder åpningstalen, fotografen er på plass, stemningen er god og det er nok drikke til alle. Kunstnerne er lykkelige, men alt for slitne til å feire. Kvelden ble dermed ikke helt som i de gamle kunstnermytene hvor absinten flyter og kunstnerne feirer til den lyse morgen. Mange av oss skal på jobb i morgen tidlig.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

The hottest week of the summer

The summer has arrived in full force. But I have hardly noticed, because I have spent days and weeks painting in my studio. Oslo seems to be almost empty. Holidays are here with beautiful summer dresses and bouncy children on their way to the beach. Mothers with picnic baskets and small dogs. Every now and then a working dad passes by on his electric bike.

My class is at gallery C-14 to showcase the results from a long, creative working process carried out mostly in isolation due to Covid-19 restrictions. Oslo has opened up again and we take turns in the hot gallery. We bring a lot of water and run for ice cream. As we get hold of a fan to cool down the gallery, people start walking in.

It feels good when visitors are interested in the displayed works. I hand out business cards hoping that visitors will take a closer look at my website and art blog.

Den varmeste uken på hele sommeren 

Sommeren er kommet for fullt, men det har jo knapt vi kunstnerne merket som har stått inne og malt de siste 3 ukene. Storbyen virker nesten folketom, mange har tatt ferie. Flagrende sommerkjoler og hoppende barn med badering rundt livet er på vei til eller fra stranda, ekvipasjer med piknikkurver og små hunder på slep. En og annen pappa haster forbi på elsykkel med tomt barnesete.

Så er vi her da, for å vise fram sluttresultatet av en lang, kreativ arbeidsprosess denne litt rare våren preget av mye alenetid og avstand pga korona. Vi bytter på å være utstillingsvakt i det kokhete lokalet. Det går med mye vann og vi går i skytteltrafikk til nærbutikken for å kjøpe is. Heldigvis får vi tak i en vifte som hjelper betraktelig på både humøret og publikumsinteressen. 

Det er alltid stas når publikum er interessert i arbeidene og kunstnerne som stiller ut. Det er lurt å ha visittkort klare for å dele ut, for det kan jo tenkes at besøkende vil ta en en nærmere titt på hjemmesiden til noen av kunstnerne, eventuelt også ønsker info om neste utstilling.

Copyright (c) Art by Rekkebo

My four big paintings

I decided to exhibit the large paintings I painted at the end of my process. All four are painted with acrylic and oil pastels, they measure 47 x 37 inches and are mounted on stretched canvas.

Top left: The red roomTop right: My favorite armchair
Bottom left: I need more coffeeBottom right: Let’s rest a little
Copyright (c) Art by Rekkebo

Mine fire store malerier

Jeg bestemte meg for å stille ut mine fire største malerier, selve sluttproduktet av prosessen. Alle er malt med akryl og oljepastell, de måler 120 x 96 cm og er montert på oppspent lerret.

Top left: Det raude rommetTop right: Godstolen
Bottom left: Eg må ha meir kaffiBottom right: Lat oss kvila litt

Then came the rain

After a hot, cloudless week with blue, blue sky, loads of sunshine the rain comes pouring down. It’s like the sky opens up. The rain washes down over dusty city streets, half-dried flower beds and thirsty trees.

We run for the bus between the showers and arrive at the gallery just in time to avoid getting soaked. We rig down and prepare the gallery for next week’s exhibition. It feels good to finish an exhibition, because in my head ideas are flourishing with my next creative process.

Så kom regnet 

Etter en hel uke med skyfri himmel, solsteik – og nummeret før storbyen får heteslag, kommer regnet. I bøtter og spann. Det er som om himmelen åpner seg og regnet skyller ned over støvtørre bygater, halvvisne blomsterbed og tørste trær. 

Vi løper til bussen mellom bygene, blir overrasket i påvente av neste buss og ankommer galleriet akkurat i tide til å unngå å bli plaskvåte. Så er det bare å rigge ned og klargjøre lokalet til neste ukes utstilling. Det er alltid godt å bli ferdig med en utstilling, for hodet mitt er allerede langt inne i neste kreative prosess.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

Thank you!

The third school year has finally come to an end. I have received my diploma and a warm and wonderful graduation exhibition week here at Gallery C-14 has closed.

Thank you for a wonderful school year, everyone! Many thanks to family and friends who have encouraged and cheered me along the way! What would I be without you?

Now I’m off to new adventures!

Tusen takk!

Tredje skoleår er forbi, vitnemålet er i havn, avgangsutstillingen er slutt. Det har vært en varm og flott utstillingsuke her ved Galleri C-14. 

Tusen takk for et herlig skoleår, alle sammen! Hjertelig takk til familie og venner som har oppmuntret og heiet på meg underveis! Uten dere hadde det neppe gått så bra! 

Nå venter nye eventyr!