My 30 day project

HURRAY! The 100-day project went as clockwork (January 1-April 10). The plan worked out and I kickstarted 2019 with 100 creative sessions in a row. Every single day, all week I worked in my studio. After 100 days of creative work, I was so inspired that I threw myself into a brand new 30 day project, which I managed to finish just in time for my summer job and the upcoming summer holidays. – Oh boy, did I establish some good habits!

30 DAGERS PROSJEKTET MITT

HURRA! 100 dagers prosjektet gikk som smurt (1.januar-10.april). Planen funket og jeg kickstartet 2019 med 100 kreative økter på rekke og rad. Hver eneste dag, hele uka gikk jeg inn i kunstnerbobla i atelieret mitt. Og da de 100 dagene var over, var jeg så inspirert at jeg kastet meg like godt ut i et nytt 30 dagers prosjekt som jeg rakk å avslutte akkurat i tide før sommerjobben tok meg og sommerferien stod for døren. – Snakk om å etablere gode vaner!

Copyright (c) Art by Rekkebo

PROJECT GOALS

I like progress and result! And as a former project manager, I know that project work motivates me; I like that things have a beginning and an end. When professionalism and quality go hand in hand, good things can happen! As a wannabe professional artist, it is important that my products will find buyers, that’s why I want to raise the quality of my work. Fortunately, I know the art of planning and breaking down into affordable sub-goals, hence the projects.

PROSJEKT, MÅL OG DELMÅL

Jeg digger fremdrift og resultat! Og som tidligere prosjektleder vet jeg at prosjektarbeid motiverer meg; jeg liker at ting har en begynnelse og en slutt. Når profesjonalitet og kvalitet går hånd i hånd, kan bra ting skje! Som wannabe helprofesjonell kunstner er det viktig at produktet mitt holder mål, så da må jeg både fornye meg og heve kvaliteten på arbeidene noen hakk. Heldigvis kan jeg kunsten å planlegge og bryte ned i overkommelige delmål, derav prosjektene.

Copyright (c) Art by Rekkebo

STRANGE PORTRAITS

The 100 day project was about drawing weird portraits, the weirder the better. I mainly worked with promarkers on A3 size drawing paper. My goal was to raise the level of creative activity and to take my artistic expression one step further – and I think I succeed! I focused on completing one portrait every day and I’am quite happy with the development.

RARE PORTRETTER 

100 dagers prosjektet handlet om å tegne rare portretter, jo rarere jo bedre. Jeg jobbet primært med tusj på papir i størrelse A3 format. Målet var å få opp aktivitetsnivået og å ta ta det kunstneriske uttrykket mitt ett hakk videre – og jeg tror jeg lykkes! Jeg fokuserte på å fullføre ett portrett hver dag og er godt fornøyd med utviklingen.

Copyright (c) Art by Rekkebo

NUDE STUDIES

The 30 day project was about expressing bodily reflections of people, and the work is based on drawing live models. The studies in this project are larger and most of the charcoal sketches and acrylic paintings are made on kraft paper measuring about 70×50 cm or 80×60 cm.

AKT STUDIER

30 dagers prosjektet har mer handlet om å uttrykke hele mennesker og arbeidene er basert på studier av levende modeller. Arbeidene i dette prosjektet er større og de fleste kullskissene og maleriene er laget på kraftpapir om måler ca 70×50 cm eller 80×60 cm. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

SOCIAL MEDIA 

As part of # 100dayartchallenge (January 1st-April 10th) and # 30dayartchallenge (April 11th-May 10th), I shared one photo on Instagram every day and was lucky enough to receive tip-top response along the way. As I decided to close down my art pages on facebook, I publicly shared some tastes from the projects on my personal profile along the way for people to follow.

SOSIALE MEDIER

Som en del av  #100dayartchallenge (1.januar-10.april) og #30dayartchallenge (11.april-10.mai) delte jeg ett bilde på Instagram hver dag og fikk god respons underveis. Ettersom jeg har lagt ned kunstsidene mine på facebook, delte jeg offentlige innlegg med noen smakebiter på profilen min underveis slik at flere kunne følge med.

Copyright (c) Art by Rekkebo

130 DAYS IN THE STUDIO = GOOD JOB

130 creative studio days in a row is nothing to giggle about. I know talented artists who struggle to find time and effort to work creatively. And sometimes being a self employed artists feels a bit overwhelming. My coping strategy is setting realistic goals that fit in with everyday life. A few years back I had tiny goals and I am so grateful that this year is of a different caliber. Being able to work on the right project at the right time will eventually set me free to do what I want!

130 DAGER I ATELIERET = BRA JOBBA

130 arbeidsøkter på rekke og rad er ingenting å kimse av. Jeg kjenner mange som sliter med å finne tid og krefter til å jobbe kreativt. Jeg kan også kjenne litt på at hele kunstnerbobla kan være i overkant overveldende innimellom og da er det godt å sette seg konkrete mål som er overkommelige med hvordan livet er akkurat nå. Jeg har hatt veldig små mål i enkelte perioder tidligere og er veldig takknemlig for at dette året er av et annet kaliber. Det ligger mye mestring og frigjøring av positiv energi når man klarer å jobbe med riktig prosjekt til riktig tid.

Copyright (c) Art by Rekkebo

HAVE A NICE SUMMER

Right now I will take on a summer job to hand in some extra money. After that lies a long-awaited summer vacation. My husband and I have planned so many nice trips together and we will buy an electric bicycle to get us farther than far. But knowing myself, I bet I can’t keep myself away from the studio for the whole summer!

GOD SOMMER

Nå skal jeg bare få unna sommerjobben og hanke inn litt ekstra penger, før en etterlengtet sommerferie for døren. Ektemannen og jeg har planlagt mange fine turer og vi skal kjøpe el-sykkel sånn at vi kommer langt og lenger enn langt. Men kjenner jeg meg selv, klarer jeg neppe å holde meg helt unna atelieret! 

Copyright (c) Art by Rekkebo